» Thông tin » Quy định mới về thuế của doanh nghiệp

Quy định mới về thuế của doanh nghiệp

Hiện nay có rất nhiều các qui định mới về pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành, Đại Việt đã tập hợp một số lưu ý về pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp như sau:

Những quy định mới về thuế của doanh nghiệp

- Quy định mới về kê khai thuế Giá trị gia tăng:

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi một số Điều của Luật thuế GTGT, Thông tư số 219/2013/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013 của Chính phủ:
• Bỏ quy định thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào trong vòng 6 tháng. Doanh nghiệp được kê khai trước khi có thông báo thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế.
• Ngoài ra, nhiều nội dung thay đổi cơ bản khác như: Việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế có quy định ngưỡng doanh thu, chuyển một số dịch vụ đang từ không chịu thuế sang thuế suất 10%, thay đổi về thời gian hoàn thuế từ 3 tháng lên 12 tháng, phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được thay đổi tính trên tỷ lệ GTGT bằng tỷ lệ % trên doanh thu, thay đổi mức tiền thuế GTGT được hoàn theo tháng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, dự án đầu tư mới…quy định mới về khấu từ thuế đầu vào đối với tài sản cố định …

Xem thêm:

>> Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được khấu trừ thuế không

>> Khấu trừ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

>> Công ty kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế không

- Quy định mới về giao dịch tiền mặt của doanh nghiệp:

Theo Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ qui định thanh toán bằng tiền mặt:
• Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.
• Các doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

- Quy định mới về Hóa đơn:

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Một số lưu ý đặc biệt:
• Doanh nghiệp cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải có đăng ký ngành lập trình hoặc xuất bản phần mềm.
• Được phép sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn.
• Quy định rõ trách nhiệm khi mất hóa đơn trong quá trình giao nhận.
• Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn in từ máy tính: Không buộc phải cùng màu mực.
• Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:
+ Báo cáo hóa đơn quý I: chậm nhất là ngày 30/4
+ Báo cáo hóa đơn quý II: chậm nhất là ngày 30/7
+ Báo cáo hóa đơn quý III: chậm nhất là ngày 30/10

- Quy định mới về quản lý thuế:

Công văn 8355/BTC-TCT, Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng:
• Doanh nghiệp mới mở tài khoản ngân hàng phải thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 08-MST trong vòng 10 ngày.
• Mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu trở lên không thanh toán qua ngân hàng không được tính vào chi phí tính thuế, kể cả hóa đơn trực tiếp.
• Khai thuế GTGT theo quý :
+ Các doanh nghiệp chưa đủ 12 tháng thì hoạt động đủ 12 tháng, sau đó năm dương lịch kế tiếp sẽ khai thuế GTGT theo quý nếu doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ.
+ Các doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng (thành lập từ tháng 01/2012 trở về trước) có doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ.
• Khai thuế GTGT theo tháng : Áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu năm 2012 trên 20 tỷ hoặc các doanh nghiệp thành lập hoạt động chưa đủ 12 tháng trong năm 2012 hoặc doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013.

- Qui định mới về Thuế thu nhập cá nhân: 

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành và Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:
• Về khai thuế thu nhập cá nhân:
+ Khai thuế TNCN theo tháng nếu thuế TNCN phải nộp tháng 07/2013 trên 50 triệu.
+ Khai thuế TNCN theo quý nếu thuế GTGT khai theo quý hoặc thuế TNCN phải nộp tháng 07/2013 dưới 50 triệu.
• Về khấu trừ thuế đối với cá nhân không có hợp đồng hoặc hợp đồng dưới 3 tháng.
• Về giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ bản thân 9.000.000đ, người phù thuộc 3.600.000đ.
+ Cá nhân làm cam kết 23 phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
+ Nếu làm cam kết theo mẫu 23 (chờ mẫu của thông tư thay thế thông tư 28/2011/TT-BTC thì tạm thời không khấu trừ.
+ Có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

- Qui định mới về tài sản cố định:

Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:
• Mỗi TSCĐ chỉ được phép thay đổi phương pháp trích khấu hao 01 lần.
• Tài sản phải có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên.
• Đối với các TSCĐ đang trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản đó được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian tối đa 3 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

- Qui định mới về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Luật số 32/2013/ QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:
• Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.
• Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của năm trước liền kề.
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 2    Lượt truy cập: 2481197