Luật Doanh Nghiệp


Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp - Luật doanh nghiệp 2020

Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp - Luật doanh nghiệp 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới

Quy định chung của Luật doanh nghiệp 2020

Quy định chung của Luật doanh nghiệp 2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 2    Lượt truy cập: 2673926