LUẬT DOANH NGHIỆP


Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp - Luật doanh nghiệp 2020

Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp - Luật doanh nghiệp 2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới

Quy định chung của Luật doanh nghiệp 2020

Quy định chung của Luật doanh nghiệp 2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Pháp lý thành lập doanh nghiệp Luật Doanh Nghiệp 2020

Pháp lý thành lập doanh nghiệp Luật Doanh Nghiệp 2020. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này

Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2020

Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2020. So với Luật Doanh nghiệp 2014 thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã định nghĩa đăng kí doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử; chỉ rõ tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật

Luật Doanh nghiệp số 68-2014-QH13

Luật Doanh nghiệp số 68-2014/QH13. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty

Luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp 2020 quy định quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 quy định quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

Luật doanh nghiệp 2020 quy định nhóm công ty

Luật doanh nghiệp 2020 quy định nhóm công ty. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập

Luật doanh nghiệp 2020 quy định đối với công ty hợp danh

Luật doanh nghiệp 2020 quy định đối với công ty hợp danh. Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty

Luật doanh nghiệp 2020 quy định đối với công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp 2020 quy định đối với công ty cổ phần. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp nhà nước

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp nhà nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH một thành viên

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Luật doanh nghiệp 2020 quy định công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 3    Lượt truy cập: 1650518

0905 548 995