HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình

Quy định pháp luật về mang thai hộ

Quy định pháp luật về mang thai hộ. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì việc xác định cha, mẹ được áp dụng theo quy định tại Điều 88 của Luật này

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Trong trường hợp con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì giữa các bên có các quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau theo quy định tại các điều 69, 70, 71 và 72 của Luật này

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng. Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của bên kia cùng sống chung với mình theo quy định tại các điều 69, 71 và 72 của Luật này

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi. Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con được quy định trong Luật này kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật nuôi con nuôi

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau

Quan hệ giữa cha mẹ và con

Quan hệ giữa cha mẹ và con. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình

Quy định pháp luật về ly hôn

Quy định pháp luật về ly hôn. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác

Chấm dứt hôn nhân

Chấm dứt hôn nhân. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết

Quy định tài sản chung của vợ chồng

Quy định tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này

Quy định đại diện giữa vợ và chồng

Quy định đại diện giữa vợ và chồng. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan

Quan hệ giữa vợ và chồng

Quan hệ giữa vợ và chồng. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng

Quy định việc hủy kết hôn

Quy định việc hủy kết hôn. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật

Điều kiện đăng ký kết hôn

Điều kiện đăng ký kết hôn. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định. Không bị mất năng lực hành vi dân sự. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính

Chế độ hôn nhân và gia đình

Chế độ hôn nhân và gia đình. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014. Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình

Quy định tài sản riêng tài sản chung của vợ chồng

Quy định tài sản riêng tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân

Hồ sơ thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, quyền nuôi con

Hồ sơ thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, quyền nuôi con. Đơn khởi kiện (về việc ly hôn) đối với ly hôn đơn phương hoặc đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn đối với trường hợp cả hai vợ chồng thuận tình ly hôn

Phân chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn

Phân chia tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng

Quy định chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn luôn có thể là vấn đề nan giải nhất đối với các cặp đôi. Đại Việt xin giới thiệu bài viết sau để khách hàng hiểu hơn cách thức phân chia tài sản khi ly hôn và lựa chọn phương án thuận lợi nhất cho mình

Click để gọi và nhận tư vấn trực tiếp từ chúng tôi!

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 4    Lượt truy cập: 1601376

0905 548 995