» Thông tin » Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Chậm nộp tờ khai thuế môn bài phạt bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC về việc Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định, cụ thể như sau:

Chậm nộp thuế môn bài từ 01 ngày đến 05 ngày:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

Xem thêm:

>> Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được khấu trừ thuế không

>> Khấu trừ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

>> Công ty kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế không

Chậm nộp thuế môn bài từ 01 ngày đến 10 ngày:

Phạt tiền 700.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng.

Chậm nộp thuế môn bài từ trên 10 ngày đến 20 ngày:

Phạt tiền 1.400.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng.

Chậm nộp thuế môn bài từ trên 20 ngày đến 30 ngày:

Phạt tiền 2.100.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng.

Chậm nộp thuế môn bài từ trên 30 ngày đến 40 ngày:

Phạt tiền 2.800.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng.

Chậm nộp thuế môn bài từ trên 40 ngày đến 90 ngày và các trường hợp khác:

Phạt tiền 3.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
• Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày;
• Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
• Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế;
• Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.
Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng.

Xem thêm:

>> Gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp

>> Các chứng từ kế toán của doanh nghiệp

>> Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp

Số tiền chậm nộp thuế môn bài/ lệ phí môn bài được tính như thế nào?

Doanh nghiệp xác định số tiền phạt chậm nộp tiền lệ phí môn bài dựa vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo công thức:
Số tiền phạt chậm nộp Lệ phí môn bài
=
Số tiền thuế chậm nộp
x
0,03%
x
Số ngày chậm nộp
Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.
Ví dụ về chậm nộp thuế môn bài:
Công ty ABC phải nộp tiền lệ phí môn bài năm 2019 là 2.000.000 đồng (mức môn bài bậc 2), hạn nộp là ngày 31/01/2019. Tuy nhiên, kế toán quên không nộp tiền, đến ngày 10/02/2019 kế toán mới nộp tiền vào Ngân sách nhà nước.
• Số ngày chậm nộp là 10 ngày
• Số tiền phạt chậm nộp thuế môn bài được tính như sau:
Số tiền phạt chậm nộp = 2.000.000 đồng x 0,03% x 10 ngày = 6000 đồng.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai và nộp thuế môn bài được quy định khi nào?

Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Thời hạn kê khai lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

- Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.
+ Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.
+ Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

• Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
• Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.

Thời hạn kê khai và nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Thời hạn kê khai lệ phí môn bài đối với tổ chức:

- Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức:

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.
- Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Lưu ý về xử phạt chậm nộp thuế môn bài

• Không áp dụng các mức xử phạt quy định đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp tờ khai Lệ phí môn bài, gia hạn thời hạn nộp thuế.
• Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
• Người nộp thuế chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài bị xử phạt theo quy định, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định.

Xem thêm:

>> Quy định về hóa đơn GTGT của chi nhánh

>> Lưu ý về hóa đơn giá trị gia tăng

>> Quy định hoàn thuế giá trị gia tăng

>> Quy định mới về thuế của doanh nghiệp

>> Lưu ý về thuế sau khi thành lập công ty

>> Những lưu ý khi kê khai thuế doanh nghiệp

>> Mức phạt chậm nộp tờ kê khai thuế GTGT
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 2    Lượt truy cập: 2481092