» Thông tin » Mức phạt chậm nộp kê khai thuế thu nhập cá nhân

Mức phạt chậm nộp kê khai thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp tờ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân:

• Nếu trong kỳ phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế sẽ giống với thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế.
• Kê khai thuế TNCN theo quý: Hạn nộp Hồ sơ khai thuế là ngày 30 của tháng đầu Quý kế tiếp. Ví dụ: Tờ khai thuế TNCN quý 4/2019 hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01/2020.
• Kê khai thuế TNCN theo tháng: Hạn nộp Hồ sơ khai thuế là ngày 20 của tháng kế tiếp. Ví dụ: Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 hạn nộp chậm nhất là ngày 20/02/2020.

Xem thêm:

>> Bán hàng online phải nộp các loại thuế gì

>> Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

>> Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

>> Các chứng từ kế toán thuế của doanh nghiệp

Mức phạt chậm nộp hồ sơ báo cáo kê khai thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC về việc Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định, cụ thể như sau:

Phạt cảnh cáo chậm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 700.000 đồng chậm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng.

Phạt tiền 1.400.000 đồng chậm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng.

Phạt tiền 2.100.000 đồng chậm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng.

Phạt tiền 2.800.000 đồng chậm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.
• Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng.

Phạt tiền 3.500.000 đồng chậm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân:

Đối với một trong các hành vi sau đây:
• Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày;
• Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
• Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
• Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.
• Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.

Lưu ý mức xử phạt chậm nộp hồ sơ báo cáo khai thuế TNCN:

• Thời hạn nộp hồ sơ thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
• Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo các mức phạt và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.
• Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân bị xử phạt theo quy định, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định.
• Không áp dụng các mức xử phạt quy định đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

Mức phạt chậm nộp tiền thuế TNCN phát sinh

• Doanh nghiệp xác định số tiền chậm nộp tiền thuế dựa vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo công thức:
Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN
=
Số tiền thuế TNCN chậm nộp
x
Mức tiền chậm nộp
x
Số ngày chậm nộp
 Đối với khoản tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh nợ từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN
=
Số tiền thuế TNCN chậm nộp
x
0.03%
x
Số ngày chậm nộp
• Đối với khoản tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh nợ trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
• Trước ngày 01/01/2015:
Nếu số ngày chậm nộp dưới 90 ngày:
Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN
=
Số tiền thuế TNCN chậm nộp
x
0.05%
x
Số ngày chậm nộp
Nếu số ngày chậm nộp trên 90 ngày:
Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN
=
Số tiền thuế TNCN chậm nộp
x
0.07%
x
Tổng số ngày chậm nộp – 90 ngày
• Từ ngày 01/01/2015:
Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN
=
Số tiền thuế TNCN chậm nộp
x
0.05%
x
Số ngày chậm nộp
• Từ ngày 01/07/2016:
Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN
=
Số tiền thuế TNCN chậm nộp
x
0.03%
x
Số ngày chậm nộp
Ví dụ:
Công ty ABC kê khai thuế theo quý, đã nộp đúng hạn tờ khai thuế TNCN quý 2/2014 cho cơ quan thuế, số thuế TNCN phải nộp theo tờ khai là 24 triệu, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/07/2014. Tuy nhiên, công ty nợ 24 triệu đồng tiền thuế TNCN chưa nộp. Đến ngày 30/09/2016, công ty ABC mới nộp số tiền thuế nợ này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 31/07/2014 đến ngày 30/09/2016, số tiền chậm nộp thuế TNCN phải nộp cụ thể như sau:
Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:
• Từ ngày 31/07/2014 đến ngày 28/10/2014, số ngày chậm nộp thuế TNCN là 90 ngày:
Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 1,08 triệu đồng.
• Từ ngày 29/10/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp thuế TNCN là 64 ngày:
Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,07% x 64 ngày = 1,0752 triệu đồng.
• Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp thuế TNCN là 547 ngày:
Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 6,564 triệu đồng.
• Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016, số ngày chậm nộp thuế TNCN là 92 ngày:
Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,03% x 92 ngày = 0,6624 triệu đồng.
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2674001