» Thông tin » Thủ tục điều kiện thành lập doanh nghiệp đại diện sở hữu trí tuệ

Thủ tục điều kiện thành lập doanh nghiệp đại diện sở hữu trí tuệ

Đại diện sở hữu trí tuệ là gì?

• Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi lý là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan Nhà nước.
• Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ đã được pháp luật Việt Nam ghi nhận là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể là một trong những ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký kinh doanh.

Nội dung của hoạt động đại diện sở hữu trí tuệ

Hoạt động đại diện sở hữu trí tuệ bao gồm:
• Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
• Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

Điều kiện thành lập danh nghiệp/ công ty đại diện sở hữu trí tuệ

Điều kiện người đứng đầu doanh nghiệp đại diện sở hữu trí tuệ

• Người đứng đầu công ty bao gồm: Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (trong trường hợp không có ủy quyền) hoặc cá nhân làm việc tại doanh ngiệp (trong trường hợp được người đứng đầu tổ chức ủy quyền). Các cá nhân trên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được phép hành nghề dich vụ đại diện sở hữu công nghiệp/ trí tuệ.
• Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
• Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ/ công nghiệp.
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu trí tuệ cần điều kiện gì?
Cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây thì được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
• Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
• Có bằng tốt nghiệp đại học.
• Thường trú tại Việt Nam.
• Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
• Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp.
• Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

>> Điều kiện đào tạo môi giới bất động sản và quản lý nhà chung cư

>> Điều kiện đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

>> Thủ Tục Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

>> Thủ tục thành lập công ty vận tải

Điều kiện hoạt động kinh doanh đại diện sở hữu trí tuệ

Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
• Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
• Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
• Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Phạm vi quyền của đại diện sở hữu trí tuệ

• Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có quyền từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp nếu đã chuyển giao một cách hợp pháp công việc đại diện chưa hoàn tất cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác.
• Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ/ công nghiệp chỉ được thực hiện các dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền và được phép ủy quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người ủy quyền.
• Đại diện sở hữu công nghiệp không được thực hiện các hoạt động sau đây:
• Rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu không được bên ủy quyền đại diện cho phép.
• Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp.
• Lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp

• Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện.
• Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện.
• Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.
• Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết.
• Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện.
• Công ty dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người được đại diện về hoạt động đại diện do người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nhân danh tổ chức.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty/ doanh nghiệp đại diện sở hữu trí tuệ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ bao gồm:
• Điều lệ công ty;
• Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
• Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
• Bản sao các giấy tờ: bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiều hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;
• Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có)
• Giấy ủy quyền cho công ty Đại Việt.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng kí kinh doanh

• Hồ sơ đăng ký thành lập công ty dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ được nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.
• Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
• Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh trả lời người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo thay đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp đại diện sở hữu trí tuệ

• Khắc con dấu;
• Treo biển tại trụ sở công ty;
• Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;
• Kê khai và nộp thuế môn bài;
• In và đặt in hóa đơn;
• Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu trí tuệ

Bước 1: Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp/ trí tuệ

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu trí tuệ bao gồm:
• 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo mẫu;
• Văn bản uỷ quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức cho một trong các thành viên trong danh sách nêu trên (nếu cần);
• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký hoạt động của tổ chức;
• Bảng phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức;
• Danh sách thành viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức; có kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với từng thành viên nói trên;
• Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 3: Xử lí hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề

• Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận, để công ty sửa chữa các thiếu sót của hồ sơ hoặc có ý kiến phản đối.
• Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp chứng chỉ hành nghề cho người nộp hồ sơ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại dienjd sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH

0905 548 995


Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.tuvandaiviet.com

Đang online: 1    Lượt truy cập: 2600148